Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Opracowanie założeń konstrukcyjnych dla nawierzchni podwieszanych dla chodników w formie opisowej i rysunkowej, określenie gabarytów projektowanych elementów oraz określenie uwarunkowań wykonania.