Załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia | Opracowanie założeń konstrukcyjnych dla nawierzchni podwieszanych dla chodników w formie opisowej i rysunkowej, określenie gabarytów projektowanych elementów oraz określenie uwarunkowań wykonania.