Załącznik nr 11 do SWZ – wzór umowy – poprawiony 7.06.2022 | Dostawa, posadzenie i pielęgnację drzew w okresie rękojmi na terenie parków oraz wzdłuż kanałów i stawów pozostających w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy