Załącznik nr 1 do SWZ warunki realizacji umowy i standardy wykonania prac | Dostawa, posadzenie i pielęgnację drzew w okresie rękojmi na terenie parków oraz wzdłuż kanałów i stawów pozostających w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy