Załącznik nr 1B do SWZ – Szczegółówy opis przedmiotu zamówienia Część 2 | Wykonywanie prac porządkowych, konserwacyjnych, eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania fontann, kaskad, poidełek sieci zraszających będących w administrowaniu ZZW