Załącznik nr 2 do SWZ lokalizacje 2023-2024 | Całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej oraz konserwacja małej architektury w pasach drogowych w obszarze m.st. Warszawy 2023-2024 r.