Załącznik nr 1 do SWZ warunki realizacji umowy i standardy wykonania prac | Całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej oraz konserwacja małej architektury w pasach drogowych w obszarze m.st. Warszawy 2023-2024 r.