Zalacznik-nr-3-do-SWZ-oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz pozyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji i pozwoleń, pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonanie robót budowlanych Zielony Plac Wileński dla Pragi