Zalacznik-nr-2-do-SWZ-oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz pozyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji i pozwoleń, pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonanie robót budowlanych Zielony Plac Wileński dla Pragi