Zalacznik-nr-1-do-SWZ-program funkcjonalno-użytkowy | Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz pozyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji i pozwoleń, pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonanie robót budowlanych Zielony Plac Wileński dla Pragi