Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Montaż wiązań oraz wykonanie cięć na wybranych drzewach rosnących na terenach zieleni m.st. Warszawy