Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Montaż wiązań oraz wykonanie cięć na wybranych drzewach rosnących na terenach zieleni m.st. Warszawy