Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Wykonanie rozbiórek altanek, ogrodzenia wraz z uporządkowaniem terenu na obszarze zlokalizowanym przy ul. Fińskiej, ul. Czubatki oraz ul. Kozielskiej w Warszawie