Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Wykonanie rozbiórek altanek, ogrodzenia wraz z uporządkowaniem terenu na obszarze zlokalizowanym przy ul. Fińskiej, ul. Czubatki oraz ul. Kozielskiej w Warszawie