Załącznik nr 1 do SWZ – program funkcjonalno-użytkowy | Zielony Plac Wileński dla Pragi