Załącznik nr 3A do SWZ Kosztorys | Dostawa, posadzenie oraz trzyletnia pielęgnacja drzew na terenie pasów drogowych m.st. Warszawy