Załącznik nr 1B do SWZ i załącznik nr 2 do umowy – Parametry jakościowe materiału | Dostawa, posadzenie oraz trzyletnia pielęgnacja drzew na terenie pasów drogowych m.st. Warszawy