Załącznik nr 8 do SWZ – formularz oferty | Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji Skweru Gwary Warszawskiej