Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Zaprojektuj i wybuduj: rewitalizacja terenu przy ul. Redutowej w Warszawie