Załącznik nr 7 do SWZ – oświadczenie o grupie kapitałowej | Prace ogrodniczo – porządkowe na terenie międzywala Wisły /356,88 ha/ w granicach m.st. Warszawy w ramach tzw. Służby Brzegowej.