załącznik nr 6 do umowy – zasady poruszania się pojazdami mechanicznymi po parkach (część II) | Prace ogrodniczo – porządkowe na terenie międzywala Wisły /356,88 ha/ w granicach m.st. Warszawy w ramach tzw. Służby Brzegowej.