Załącznik nr 7A-E do SIWZ – Zał 1 do wzoru umowy zakres i ceny jednostkowe | 29/PN/2018 Posadzenie oraz pielęgnacja krzewów na terenach zarządzanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy