Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | 29/PN/2018 Posadzenie oraz pielęgnacja krzewów na terenach zarządzanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy