Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia | Całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej oraz konserwacja małej architektury w pasach drogowych (2022 r.)