Załącznik nr 8 do SWZ – formularz oferty | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy