Załącznik nr 7 do SWZ – formularz cenowy | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy