Załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy