Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji schodów na Płycie Desantu