Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji schodów na Płycie Desantu