Załącznik nr 5 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Roboty polegające na wybudowaniu ścieżki biegowej na terenie Pola Mokotowskiego w Warszawie