Załącznik nr 4 do SWZ – wykaz sprzętu | Wykonanie w latach 2022 – 2023 robót utrzymaniowych wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły zlokalizowanych w granicach m.st. Warszawy