Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Dostawa, serwisowanie, sprzątanie i zabranie kabin sanitarnych po zakończeniu umowy w miejscach wskazanych przez Zamawiającego