Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia | Dostawa, serwisowanie, sprzątanie i zabranie kabin sanitarnych po zakończeniu umowy w miejscach wskazanych przez Zamawiającego