Załącznik nr 7 do SWZ – informacja o aktualności informacji | Świadczenie usług polegających na czynnościach serwisowych, niezbędnych do utrzymania w należytym stanie sanitarnym i technicznym automatycznych toalet miejskich w 2022 r. będących z administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.