Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Świadczenie usług polegających na czynnościach serwisowych, niezbędnych do utrzymania w należytym stanie sanitarnym i technicznym automatycznych toalet miejskich w 2022 r. będących z administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.