Załącznik nr 1B do SWZ – Wykaz toalet (załącznik nr 3 do UMOWY) | Świadczenie usług polegających na czynnościach serwisowych, niezbędnych do utrzymania w należytym stanie sanitarnym i technicznym automatycznych toalet miejskich w 2022 r. będących z administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.