Załącznik nr 9 do SWZ – istotne postanowienia umowy zmiana 25.11.2021 | Zakup i dystrybucja energii cieplnej w latach 2022-2024 do nieruchomości/obiektów będących w zarządzie i administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.