Załącznik nr 9A-9F do SWZ – wykaz ulic (Załącznik nr 3 do umowy) | „Wykonanie przeglądu i oceny stanu zachowania drzew wraz z zaleceniami w zakresie gospodarki drzewostanem, dla drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w m.st. Warszawie”