Załącznik nr 8 do SWZ – formularz oferty (załącznik nr 1 do UMOWY) | „Wykonanie przeglądu i oceny stanu zachowania drzew wraz z zaleceniami w zakresie gospodarki drzewostanem, dla drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w m.st. Warszawie”