Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx | „Wykonanie przeglądu i oceny stanu zachowania drzew wraz z zaleceniami w zakresie gospodarki drzewostanem, dla drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w m.st. Warszawie”