Załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu i standardy wykonania (Załącznik nr 2 do umowy) | „Wykonanie przeglądu i oceny stanu zachowania drzew wraz z zaleceniami w zakresie gospodarki drzewostanem, dla drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w m.st. Warszawie”