Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | „Zaprojektuj i wybuduj: skwer przy Galerii Mokotów przy ul. Wołoskiej/ Marynarskiej w Warszawie”