Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx | „Zaprojektuj i wybuduj: skwer przy Galerii Mokotów przy ul. Wołoskiej/ Marynarskiej w Warszawie”