Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Część 7.BES | Wykonanie w latach 2022-2023 prac utrzymaniowych koryt kanałów i wybranych obiektów gospodarki wodnej zlokalizowanych w granicach m.st. Warszawy