Załącznik nr 7 do SWZ- wzór umowy | Ochrona obiektów będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy