Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx | Ochrona obiektów będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy