Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia | Ochrona obiektów będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy