Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Modernizacja placu zabaw w parku im. S. Żeromskiego w Warszawie