Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Modernizacja placu zabaw w parku im. S. Żeromskiego w Warszawie