Załącznik nr 8 do SWZ – wzór umowy zmiana 04.01.2022 | Całoroczne utrzymanie czystości na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy